O nás

Dům domácí péče Milešov

Poslání 

Posláním DDP Milešov je zajištění důstojného života klientů, kteří jsou z důvodu věku, snížené soběstačnosti a sociální situace odkázáni na podporu a pomoc druhé osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.

Kapacita domova

V domově je 45 míst k ubytování klientů.

Sociální služba je klientům poskytována v budově B a v budově C.

Pokoje jsou dvoulůžkovétřílůžkové, jeden pokoj je jednolůžkový.

 

Druh poskytované sociální služby

DDP Milešov poskytuje sociální službu klientům dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle § 50 tohoto zákona – domovy se zvláštním režimem.

 

Sociální služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Způsob poskytování soc. služby

Sociální služba Dům domácí péče Milešov (dále jen „DDP Milešov“) zajišťuje prostřednictvím sociální pracovnice základní sociální poradenství, poskytuje klientům potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální pracovnice koordinuje práci pečovatelek při zpracování individuálních plánů klientů.

Ošetřovatelskou péči dle individuálních potřeb klientů v oblasti ošetřovatelství zajišťují zkušené všeobecné sestry pod vedením vrchní sestry.
Podporu a pomoc klientům zajišťují dle jejich potřeb pracovnice v sociální službě (pečovatelky).

Aktivizační programy klientů s ohledem na jejich možnosti a schopnosti zajištují aktivizační pracovnice. Klienti mají možnost sledovat TV ve společenské místnosti, která slouží zároveň jako jídelna pro klienty a zaměstnance. Na každém pokoji je další TV pro klienty, kteří z důvodu snížené soběstačnosti nemohou dojít do společenské místnosti.

Sociální služba DDP Milešov dbá o důstojný život klienta (na jeho důstojné oslovování, jednání s ním), umožňuje klientovi dle jeho schopností a možností podílet se na rozhodování o jeho životě a péči o sobě (volbě lékaře, způsobu poskytování péče o vlastní osobu, volbě oblečení, volbě aktivizačních programů, klient má možnost uzamknout si svoje cenné věci v nočním stolku).

Plánování sociální služby je přizpůsobeno individuálním potřebám klienta, snažíme se o zapojení klienta do plánování jeho dalšího života. Pokud klient není schopen sám plánovat, zapojí se multidisciplinární tým (vrchní sestra, sociální pracovnice, sestry, pečovatelky a aktivizační pracovnice). Svojí znalostí klienta mohou přispět i opatrovníci a rodinní příslušníci. Vždy je ale rozhodující to, co chce klient.

Praktický lékař ordinuje v sociální službě jedenkrát týdně (středa 9 – 12 hod.) a dle potřeby.

Lékař psychiatr dojíždí do sociální služby 1x za 4 týdny. Další lékaři specialisté budou zajištěni dle potřeby v sociální službě nebo v příslušné nemocnici a ambulancích v Oblastní nemocnici Příbram, Sedlčany, Milevsko a Písek.

Pohotovost zajišťuje zdravotnická záchranná služba Krásná Hora nad Vltavou a Sedlčany.

Strava bude zajištěna z vlastní kuchyně sociální služby dle předem zveřejněného jídelního lístku. Po celý den mají klienti k dispozici čaj a šťávu.

Vyprání prádla a drobné opravy budou zajištěny v prádelně DDP Milešov. Větší opravy prádla mohou zajistit rodinní příslušníci nebo zajistí zaměstnanci DDP Milešov u jiného subjektu za úhradu.

Po přijetí do sociální služby bude proveden soupis věcí klienta a následně bude prádlo označeno jménem klienta.

V den přijetí klienta do DDP Milešov s ním bude uzavírána Smlouva o poskytování sociální služby, která upravuje vztahy mezi klientem a poskytovatelem.
Podle platného Ceníku sociální služby se řídíme i vracením peněz (vratky) při nepřítomnosti klienta v sociální službě.

Pro další informace kontaktujte sociální pracovnici na č.t.732 299 231.

Cíle

Klient

 

 • co nejdéle zachová svoje schopnosti ve smyslu péče o svoji osobu
 • je v rámci svých možností a schopností informovaný o chodu v DDP Milešov
 • je zapojený do místní společnosti osob
 • je podporován ve vymezení a plnění svých osobních cílů
 • je podporován v udržení osobních kontaktů s přirozeným sociálním prostředím
 • aktivně a smysluplně využívá alespoň část dne a má prostor k seberealizaci
 • v rámci svých možností a schopností zná svoje práva a je informován o možných následcích svého rozhodnutí

Provozní cíle

 

 • úprava okolí budov (úprava terénu kolem budov, cest do zahrady)
 • úprava zahrady (květinové a bylinkové záhony)
 • zajištění dostatečného počtu zaměstnanců

Zásady

 

Režim v těchto zařízeních (dle § 50 ZSS), při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob, přesto je nutné dodržovat: 

 • zachování důstojného života klienta (oslovování klienta, jednání s klientem)
 • zajištění zdravotní péče (kvalitní ošetřovatelská péče, lékařská péče dle potřeb klienta)
 • pomoc vychází z individuálně určených potřeb klienta
 • působí na klienty aktivně, rozvíjí jejich samostatnost, motivuje je, nevede je k dlouhodobému setrvávání a k prohlubování nepříznivé sociální situace
 • sociální služba se poskytuje v zájmu klienta, posiluje jejich sociální začleňování
 • sociální služba je kvalitní, poskytována takovými způsoby, které vedou k dodržování lidských práv a základních svobod osob
 • sociální služba usiluje o to, aby se lidé v sociální službě cítili spokojeně, aby využili vlastní schopnosti a možnosti k plánování a prožívání svého života.

Cílová skupina

 

 

 • lidé od 40 let
 • lidé s diagnostikovanou Alzheimerovou demencí, stařeckou demencí a jinými druhy demencí
 • lidé se sníženou soběstačností, která je důsledkem některé z výše uvedených demencí
 • lidé, kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby z důvodu věku a následku duševního onemocnění vlivem demence

Cílovou skupinou nejsou

(poskytovatel může odmítnout uzavřít smlouvu s osobou)

 

 • mladší 40 let
 • žadatel žádá o službu, kterou poskytovatel neposkytuje, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
 • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby
 • osoba, která žádá o poskytnutí sociální služby a byla mu vypovězena v době kratší než 6 měsíců smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Napište nám

Uvažujete o využití našich služeb? Máte nějaký dotaz? Napište nám a my se vám co nejdříve ozveme.